Напрями діяльності та основні принципи організації

Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції сприяє захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; утвердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів.

Бюро приймає активну участь в стратегічному розвитку політико-правової системи України, з метою розбудови громадянського суспільства та правової, демократичної держави, забезпечення верховенства права.

Наша організація підтримує громадян та забезпечує їх захист в межах Законодавства України від дій влади, що порушують гарантовані Конституцією та законами України права і свободи.


Крім того, в своїй діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції сприяє :

 • запобіганню спробам завадити здійсненню прямої демократії в Україні;
 • захисту конституційних норм;
 • захисту законних інтересів, прав і свобод громадян України;
 • реалізації процесу люстрації;
 • боротьбі з корупцією.


Напрями діяльності Всеукраїнського бюро люстрації та протидії корупції :

 • пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво;
 • сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку, та більш широкого кола пов’язаних із цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;
 • аналіз стану захисту прав людини в Україні;
 • сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам, чиї права були порушені;
 • сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод;
 • захисту прав і свобод громадян України;
 • сприяння захисту прав місцевого самоврядування;
 • сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям та іноземним фізичним і юридичним особам;
 • сприяння захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;
 • сприяння захисту законних прав та інтересів членів громадської організації, а також українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути порушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади України чи їх посадових осіб;
 • сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • сприяння реалізації конституційних прав шляхом внесення до органів державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських об’єднань;
 • сприяння підвищенню ролі й авторитету науковців у галузі права в суспільстві і державі;
 • сприяння реалізації процесу люстрації в Україні;
 • сприяння забезпеченню реалізації положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 • вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробка на базі цього пропозицій державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;
 • сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової освіти населення;
 • сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення;
 • сприяння підвищенню освітнього та професійного рівня, наукової діяльності спеціалістів юридичної та інших суміжних сфер


Для виконання поставлених завдань Бюро має право в установленому законодавством порядку :

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
 • представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;
 • брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • самостійно розпоряджатися своїм майно та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;
 • укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;
 • здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України